appraisal & real estate consulting

underline

Անշարժ գույքի գնահատում


Գնահատման տեսությանը համաձայն, գնահատման ենթակա է ոչ թե անշարժ գույքի օբյեկտը ինքնին, այլ դրա նկատմամբ իրավունքը: Անշարժ գույքի գնահատումը գնահատման գործունեության ամենատարածված տեսակներից մեկն է և ենթադրում է օբյեկտի նկատմամբ սեփականության կամ այլ իրավունքների (օրինակ, վարձակալության իրավունք, օգտագործման իրավունք, կառուցապատման իրավունք և այլն) արժեքի որոշում: Անշարժ գույքի գնահատումը բարդ գործընթաց է, որի նպատակն է այնպիսի գույքի արժեքի որոշում, որը անհնար է հողից անջատել՝ առանց այդ գույքին կամ հողամասին վնաս պատճառելու: Գնահատման օբյեկտներ են համարվում հողամասերը, ընդերքի մասերը, մեկուսի ջրային օբյեկտները, անտառները, բազմամյա տնկիները, ստորգետնյա և վերգետնյա շենքերը, շինությունները և հողին ամրակցված այլ գույքը, որն անհնար է հողից անջատել՝ առանց այդ գույքին կամ հողամասին վնաս պատճառելու:


Անշարժ գույքի գնահատման նպատակն է պահանջվող տեսակի արժեքի որոշումը, գործելով անկախ, օբյեկտիվ և անաչառ: Իրատեսկան գնահատում իրականացնելու և հիմնավորված արժեք որոշելու նպատակով չափազանց կարևոր է՝ ճիշտ հասկանալ գնահատման առաջադրանքը, պարզել գնահատման ենթակա արժեքի և իրավունքների տեսակները, ինչպես նաև տեղեկանալ գնահատման արդյունքների օգտագործման նպատակին: Այպիսով, գնահատման իրականացման գործընթացում անհրաժեշտ է հստակ տարբերակել գնահատման նպատակը՝ որպես գնահատվող արժեքի տեսակի որոշում, գնահատվող իրավունքները` որպես գնահատման և օտարման ենթակա գույքային իրավունքներ, ինչպես նաև գնահատման գործառույթը՝ որպես գնահատման արդյունքերի օգտագործման նպատակ: Գնահատվող արժեքի տեսակի ընտրությունը պայմանավորված է գնահատման առաջադրանքի պահանջներով և գնահատման գործառույթով, ուստի գնահատման ենթակա արժեքի տեսակը պետք է համաձայնեցված լինի պատվիրատուի հետ: Գնահատման գործառույթը հանդիսանում է հիմնարար գործոն գնահատման նպատակի, սկզբունքների և մեթոդների ճիշտ ընտրության համար: Անշարժ գույքի գնահատում հիմնականում պահանջվում է հետևյալ գորառույթների նպատակով՝


 • անշարժ գույքի գնահատում առուվաճառքի համար ,
 • անշարժ գույքի գնահատում վարձավճարի չափը որոշելու նպատակով,
 • գրավադրվող անշարժ գույքի գնահատում վարկավորման  նպատակով,
 • անշարժ գույքի գնահատում ներդրումային որոշումներ կայացնելու համար,
 • անշարժ գույքի գնահատում միջազգային ֆինանսական հաշվետվությունների համար,
 • անշարժ գույքի գնահատում կանոնադրական կապիտալում ներդրումներ կատարեու համար,
 • հիմնական միջոցների վերագնահատում հաշվապահական հաշվառման նպատակով,
 • անշարժ գույքի գնահատում ապահովագրության նպատակով,
 • անշարժ գույքի գնահատում պատճառված վնասի փոխհատուցման չափը որոշելու նպատակով,
 • անշարժ գույքի գնահատում ձեռնարկության սնանկացման ժամանակ,
 • անշարժ գույքի գնահատում դատական մարմինների պահանջով,
 • անշարժ գույքի գնահատում գույքի բաժանման ժամանակ,
 • անշարժ գույքի գնահատում հավատարմագրային կառավարման հանձնելու նպատկով,
 • անշարժ գույքի գնահատում հարկման բազայի օպտիմիզացման նպատակով,
 • անշարժ գույքի գնահատում դեսպանատուն ներկայացնելու նպատակով,
 • անշարժ գույքի գնահատում կառավարչական որոշումներ կայացնելու նպատակով,
 • անշարժ գույքի գնահատում միաձուլման/ կլանման գործառույթների համար,
 • անշարժ գույքի գնահաոում պետական գույքի ներգրավմամբ ձեռնարկություններ ստեղծելիս,
 • անշարժ գույքի գնահատում ձեռնարկության վերակազմակերպման, լուծարման ժամանակ,
 • անշարժ գույքի գնահատում ամուսնական պայմանագրեր կնքելիս,
 • անշարժ գույքի գնահատում պետության կամ համայնքների կարիքների համար ձեռք բերելու նպատակով,
 • անշարժ գույքի գնահատում բռնագանձման հետևանքով  իրացման նպատակի համար,
 • իրավաբանական անձանց պատկանող անշարժ գույքի գնահատում օտարման նպատակով:

 

Անշարժ գույքի ճիշտ և իրատեսական գնահատումն ուղղակիորեն կապված է քաղաքաշինության, գյուղատնտեսության և տնտեսության հիմնարար մի շարք այլ ճյուղերի զարգացման հետ, ուստի անշարժ գույքի գնահատման հետ կապված բոլոր գործառույթները պետք է իրականացվեն համապատասխան գիտելիքներ, կրթություն, պատշաճ պատրաստվածություն և փորձ ունեցող մասնագետների կողմից:  «Կոստ Կոնսալտ» ընկերության գնահատողները հաջողությամբ իրականացրել են բազմաթիվ և բազմաբնույթ գնահատման աշխատանքներ, որոնք այսօր հանդիսանում են մեր հպարտության առարկան: «Կոստ Կոնսալտ»-ի կողմից տրամադրվող գնահատման ծառայությունները համապատասխանում են գնահատման ոլորտը կարգավորող Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության, «Անշարժ գույքի գնահատման գործունեության մասին» ՀՀ օրենքի, ՀՀ  անշարժ գույքի գնահատման ստանդարտի և գնահատման ստանդարտների միջազգային խորհրդի կողմից հաստատված գնահատման միջազգային ստանդարտների պահանջներին: Մեր կողմից տրամադրված գնահատման հաշվետվությունում արտացոլված են ոչ միայն արժեքի որոշման նպատակով իրականացված վերլուծությունները և հաշվարկները, այլև այն տեղեկատվությունը, որն անհրաժեշտ է արդյունավետ որոշումներ կայացնելու նպատակով:

 

Մենք պատրաստ ենք իրականացնելու Ձեր անշարժ գույքի գնահատման իրատեսական և հիմնավորված գնահատումը, ինպես նաև տրամադրելու համապատասխան խորհրդատվություն անշարժ գույքի շուկայի վերաբերյալ: <<Կոստ Կոնսալտ>> ընկերությունն առաջարկում է ցանկացած տեսակի և նշանակության անշարժ գույքի գնահատման ծառայություններ տարբեր նպատակների համար, այդ թվում.


 1. 1. Գյուղատնտեսական նշանակության հողամասի արժեքի գնահատում,
 2. 2. Արդյունաբերական և այլ արտադրական նշանակության հողամասի արժեքի գնահատում,
 3. 3. Բնակավայրերի հողամասերի գնահատում (բնակելի, հասարակական, խառը կառուցապատման և այլ հողեր),
 4. 4. Արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության օբյետների հողամասերի գնահատում,
 5. 5. Էներգետիկայի, կապի, տրանսպորտի, կոմունալ ենթակառուցվածքների օբյեկտների հողամասերի գնահատում,
 6. 6. Հատուկ պահպանվող տարածքների հողամասերի գնահատում, 
 7. 7. Անտառային, ջրային և պահուստային հողամասերի գնահատում,
 8. 8. Բնակարանի արժեքի գնահատում,
 9. 9. Բնակելի տան արժեքի գնահատում,
 10. 10. Ամառանոցի արժեքի գնահատում,
 11. 11. Ավտոտնակի արժեքի գնահատում,
 12. 12. Բազմաբնակարան բնակելի շենքի արժեքի գնահատում,
 13. 13. Հասարակական նշանակության անշարժ գույքի արժեքի գնահատում,
 14. 14. Գիտական, ուսումնական և կրթական հաստատությունների անշարժ գույքի արժեքի գնահատում,
 15. 15. Ռեստորանային և սպորտային համալիրների անշարժ գույքի արժեքի գնահատում,
 16. 16. Առևտրի կենտրոնների և խանութների անշարժ գույքի արժեքի գնահատում,
 17. 17. Ադմինիստրատիվ և գրասենյակային շենքերի անշարժ գույքի արժեքի գնահատում,
 18. 18. Հասարակական սննդի օբյեկտների անշարժ գույքի արժեքի գնահատում,
 19. 19. Առողջապահական օբյեկտների անշարժ գույքի արժեքի գնահատում,
 20. 20. Հանգստի և զվարճանքի օբյեկտների անշարժ գույքի արժեքի գնահատում,
 21. 21. Հյուրանոցների անշարժ գույքի արժեքի գնահատում,
 22. 22. Կենցաղային սպասարկման օբյեկտների անշարժ գույքի արժեքի գնահատում,
 23. 23. Մշակույթի և արվեստի օբյեկտների անշարժ գույքի արժեքի գնահատում,
 24. 24. Կոմունալ տնտեսության օբյեկտների անշարժ գույքի արժեքի գնահաում,
 25. 25. Տրանսպորտի և կապի օբյեկտների անշարժ գույքի արժեքի գնահատում,
 26. 26. Բենզալիցքավորման և գազալիցքավորման կայանների անշարժ գույքի արժեքի գնահատում,
 27. 27. Արտադրական նշանակության անշարժ գույքի արժեքի գնահատում,
 28. 28. Գործարանների և ֆաբրիկաների արժեքի գնահատում,
 29. 29. Արտադրական շենքերի և շինությունների արժեքի գնահատում,
 30. 30. Ձկնաբուծական տնտեսությունների անշարժ գույքի արժեքի գնահատում,
 31. 31. Լեռնահանքային արդյունաբերության օբյեկտների անշարժ գույքի արժեքի գնահատում,
 32. 32. Ջերմոցային տնտեսությունների արժեքի գնահատում,
 33. 33. ՀԷԿ-երի անշարժ գույքի արժեքի գնահատում,
 34. 34. Թռչնաֆաբրիկաների անշարժ գույքի արժեքի գնահատում,
 35. 35. Անասնապահական համալիրների անշարժ գույքի արժեքի գնահատում,
 36. 36. Անավարտ շինարարության օբյեկտների արժեքի գնահատում,
 37. 37. Բազմաֆունկցիոնալ նշանակության օբյեկտների անշարժ գույքի արժեքի գնահատում և այլն: