appraisal & real estate consulting

underline

Սարքավորումների գնահատում


Մեքենասարքավորումների, հաստոցների և այլ շարժական գույքի գնահատում


Գնահատման գործունեության տվյալ ուղղությունը ներառում է շարժական գույքի գրեթե ողջ տեսականու արժեքի գնահատում՝ հաստոցների, սարքերի և սարքավորումների, համակարգիչների, հատուկ սարքերի, արտադրական հոսքագծերի, հաշվողական տեխնիկայի, կապի միջոցների, ուժային ագրեգատների, օրգտեխնիկայի, գրասենյակային սարքավորումների, կահույքի, կենցաղային առարկաների և այլ գույքի, որոնք դասվում են շարժական գույքին: Գնահատման ենթակա ժամանակակից սարքավորումները իրենց տեխնիկական լուծումներով և տիպերով տարատեսակ են: Շատ հաճախ գնահատման են ներկայացվում սարքեր և սարքավորումներ որոնք այլևս չեն արտադրվում: Առկա պայմաններում, սարքավորումների գնահատման ժամանակ գնահահատողի կողմից ենթակա են դիտարկման մի շարք էական գործոններ՝ արտադրողի առևտրային ապրանքանիշը, մակնիշը, տիպը, մոդելը, արտադրման տարեթիվը, գույքային համարը, արտադրողականությունը, բեռնունակությունը, որակը, հուսալիությունը, հզորությունը, ճշգրտության դասը, ինչպես նաև այլ տեխնիկական տվյալներ և ցուցանիշներ: Չափազանց կարևոր է գույքի կուտակված մաշվածության մեծության ճիշտ որոշումը: Հիմնականում գնահատման են ներկայացվում շահագործված սարքավորումներ, որոնք կրում են էական մաշվածքներ՝ ֆիզիկական,  ֆունկցիոնալ և տնտեսական: Գնահատման ընթացքում անհրաժեշտ է իրականացնել շուկայի անհրաժեշտ սեգմենտի առաջարկի և պահանջարկի պատշաճ ուսումնասիրություն և վերլուծություն: Սարքավորումների շուկան չափազանց կառուցվածքային է և փոփոխական, դա պայմանավորված է բարոյապես հնեցած սարքավորումները ժամանակակից կատարելագործված մոդելներով փոխարինման արագ գործընթացներով: Տվյալ պայմաններում շատ կարևոր է ուսումանսիրել համապատասխան տեղեկատվությունը գնահատվող սարքավորման տեխնիկական և ֆունկցիոնալ բնութագրիչնեի վերաբերյալ՝ քանակական և որակական բնութագրիչներ, մաշվածություն, տեղակայման վայր, շահագործման պայմաններ, իրականացված արդիականացման, ձևափոխման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ և այլն: Արժեքի վերջնական գնահատումն իրականցվում է վերը նշված գործոնների համալիր ուսումնասիորթյան և վերլուծության հիմա վրա: Նման համալիր մոտեցման արդյունքում կարելի է ոչ միայն իրական արժեք որոշել, այլ նաև իրականացնել սարքավորման արդյունավետ օգտագործման տարբերակների վերլուծություն:


«Կոստ Կոնսալտ» ընկերությունն առաջարկում է ցանկացած տեսակի և նշանակության շարժական գույքի գնահատման ծառայություններ տարբեր նպատակների համար, այդ թվում.
 

 • մեքենասարքավորումների գնահատում,
 • մեքենայական համալիրների գնահատում,
 • արտադրական հոսքագծերի գնահատում,
 • հաստոցների գնահատում,
 • սարքերի գնահատում,
 • ուժային ագրեգատների գնահատում,
 • օրգտեխնիկայի գնահատում,
 • կենցաղային տեխնիկայի գնահատում,
 • համակարգիչների գնահատում,
 • կապի միջոցների գնահատում,
 • գրասենյակային սարքավորումների գնահատում,
 • կահույքի գնահատում,
 • կենցաղային առարկաների գնահատում և այլն:


Ճիշտ գնահատված մեքենաները և սարքավորումները հնարավորություն են ընձեռում իրական պատկերացում կազմել ձեռնարկության տեխնոլոգիական հիմքը հանդիսացող հիմնական միջոցների արժեքի վերաբերյալ: Շարժական գույքի գնահատման նպատակն է պահանջվող տեսակի արժեքի որոշումը, գործելով անկախ, օբյետիվ և անաչառ: Իրատեսական գնահատւմ իրականացնելու և հիմնավորված արժեք որոշելու նպատակով չափազանց կարևոր է՝ ճիշտ հասկանալ գնահատման առաջադրանքը, պարզել գնահատման ենթակա արժեքի և իրավունքների տեսակները, ինչպես նաև տեղեկանալ գնահատման արդյունքների օգտագործման նպատակին: Այսպիսով, գնահատման իրականացման գործընթացում անհրաժեշտ է հստակ տարբերակել գնահատման նպատակը՝ որպես գնահտվող արժեքի տեսակի որոշում, գնահատվող իրավունքները՝ որպես գնահատման և օտարման ենթակա գույքային իրավունքներ, ինչպես նաև գնահատման գործառույթը որպես գնահատման արդյունքերի օգտագործման նպատակ: Գնահատման գործառույթից կախված, արտադրական հոսքագիծը կարելի է գնահատել վերջինիս բաղկացուցիչ հանգույցների արժենքերը որոշելու միջոցով, ինչպես նաև որպես ամողջական հոսքագիծ: Վարկավորման նպատակով, վարկատու կազմակերպությունները շատ հաճախ որպես գրավի առարկա ընտրում են վարկավորվող կազմակերպության սարքավորումները, քանզի վերջիններիս իրացվելիության աստիճանը հիմնականում բարձր է:


«Կոստ Կոնսալտ»-ի գնահատող մասնագետներն իրականացրել են բազմաթիվ և բազմաբնույթ շարժական գույքի գնահատման աշխատանքներ արդյունաբերության և տնտեսության այլ ճյուղերի տարբեր սեգմենտներում: Գնահատման բամամյա փորձը և իրականացված աշխատանքների բազմազանությունը, մեզ հնարավորություն են ընձեռել գնահատել ցանկացած տիպի և տեսակի շարժական գույք, այդ թվում եզակի և յուրահատուկ միավորներ, որոնց առկայությունը շուկայում սահմանափակ է:  Շարժական
գույքի գնահատում հիմնականում պահանջվում է հետևյալ գորառույթների նպատակով՝

 • գույքի գնահատում առուվաճառքի համար,
 • գույքի գնահատում վարձակալության, լիզինգի, հավատարմագրային կառավարման հանձնելու նպատակներով,
 • գրավադրվող գույքի գնահատում վարկավորման  նպատակով,
 • գույքի գնահատում ներդրումային որոշումներ կայացնելու համար,
 • գույքի գնահատում միջազգային ֆինանսական հաշվետվությունների համար,
 • գույքի գնահատում կանոնադրական կապիտալում ներդրումներ կատարելու համար,
 • հիմնական միջոցների վերագնահատում հաշվապահական հաշվառման նպատակով,
 • գույքի գնահատում ապահովագրության նպատակով,
 • գույքի գնահատում պատճառված վնասի փոխհատուցման չափը որոշելու նպատակով,
 • գույքի գնահատում ձեռնարկության սնանկացման ժամանակ,
 • գույքի գնահատում դատական մարմինների պահանջով,
 • գնահատում գույքի բաժանման ժամանակ,
 • գույքի գնահատում հարկման բազայի օպտիմիզացման նպատակով,
 • գույքի գնահատում դեսպանատուն ներկայացնելու նպատակով,
 • գույքի գնահատում կառավարչական որոշումներ կայացնելու նպատակով,
 • գույքի գնահատում միաձուլման/ կլանման գործառույթների համար,
 • գույքի գնահատում ձեռնարկության վերակազմակերպման, լուծարման ժամանակ,
 • գույքի գնահատում ամուսնական պայմանագրեր կնքելիս,
 • գույքի գնահատում բռնագանձման հետևանքով իրացման նպատակի համար,
 • իրավաբանական անձանց պատկանող գույքի գնահատում օտարման նպատակով: