appraisal & real estate consulting

underline

Գնահատում ապահովագրության համար


Գնահատում
ապահովագրության նպատակների համար

Ապահովագրության նպատակների համար գնահատումն իրականացվում է ապահովագրվող գույքի արժեքի որոշման նպատակով, ինչպես նաև ապահովագրական դեպքերում պատճառված վնասի փոխհատուցման չափը որոշելու նպատակով: Գույքի ապահովագրական արժեքի և պատճառված վնասի արժեքի գնահատումները կարող են իրականացվել ինչպես անկախ գնահատողի կողմից, այնպես էլ` ապահովագրական ընկերության կողմից: Հիմնականում ապահովագրական ընկերություններն ապահովագրում են գույքը հիմք ընունելով վերջինիս շուկայական արժեքը: Սակայն ինչպե՞ս գնահատել շուկայական արժեքը, իսկ անհրաժեշտության դեպքում դատարանում կամ այլ մարմիններում հաստատել, որ ապահովագրական գումարը ճշգրտորեն համապատասխանել է ապահովագրության պայմանագրի կնքման պահի դրությամբ գույքի շուկայական արժեքին: Իհարկե, լավագույն տարբերակը՝ դա անկախ գնահատողի կողմից իրականացված գնահատումն է: Անկախ գնահատողի կողմից տրամադրված գնահատման հաշվետվությունը սեփական ճիշտ դիրքորոշումը ապացուցելու լավագույն փաստարկն է դատարանում կամ այլ մարմիններում: Եթե անկախ գնահատում չի իրականացվել, ապա ապահովագրական դեպքի արդյունքում ապահովագրական ընկերությունը կարող է վճարել, իսկ հաճախորդը ստանալ ապահովագրված գույքի արժեքին չհամապատասխանող գումար:

 

<<Կոստ Կոնսալտ>> ընկերության գնահատողներն իրականացրել են բազմաթիվ և բազմաբնույթ գնահատման աշխատանքներ ապահովագրության նպատակով, և մեր գնահատման հաշվետվություններն օգտագործվել են տարբեր գործառույթների համար տվյալ գնահատման նպատակին համապատասխան: