appraisal & real estate consulting

underline

Գնահատում առուվաճառքի համար


Գնահատում առուվաճառքի գործարք իրականացնելու նպատակով


Այսօր առուվաճառքի գործարք իրականացնելու նպատակով գնահատումն ամենատարածված և մեծ պահանջարկ ունեցող գործառույթներից է: Թեև գնորդները և վաճառողները հիմնականում ինքնուրույն են որոշում գործարքի առարկա հանդիսացող գույքի արժեքը, սակայն անկախ գնահատողի կողմից իրականացված գնահատումը հնարավորություն է ընձեռում վերջիններիս առավել արագ համաձայնության գալ վաճառքի օբյեկտի արդարացի գնի շուրջ և արդյունավետ որոշումներ կայացնել: Գույքի վաճառքի ժամանակ խիստ կարևոր է գնահատողի կողմից որոշված արժեքի մեծությունը: Նման գնահատումները սովորաբար իրականացվում են վաճառողի և գնորդի միջև գործարքի պայմանների շուրջ նախնական բանակցությունների փուլում: Գնահատման հաշվետվության առկայությունը հնարավորություն է տալիս հաստատելու իրականացված գործարքի գնի համապատսխանությունը շուկայական արժեքին շահագրգիռ երրորդ անձանց առջև: Նման շահագրգիռ անձանց շարքին կարելի է դասել ձեռնարկությունների բաժնետերերին, վերադաս կազմակերպություններին, հարկային մարմիններին և այլն: Եթե վաճառողը և գնորդը նախքան առուվաճառքի գործարք իրականացնելը դիմել են անկախ գնահատողի և հետագայում գործարքի գնի սահմանման ժամանակ առաջնորդվել են գնահատողի կողմից որոշված արժեքով, ուստի կարելի է փաստել, որ իրականացվել է բարեխիղճ, արդարացի գործարք և պահպանվել են բոլոր շահագրգիռ կողմերի շահերը: Առուվաճառքի նպատակով անկախ գնահատումը չափազանց կարևոր է նաև հարկային պարտավորությունների պատշաճ կատարման համար: Պայմանագրային և շուկայական գների անհամապատասխանության հետ կապված հարկային մարմինների հետ տարաձայնությունների ծագման ժամանակ գնահատման հաշվետվության առկայությունը հնարավորություն կտա համոզիչ կերպով փաստել գործարքի գնի համապատսխանությունը շուկայական արժեքին: Գնահատման հաշվետվությունը հանդիսանում է պաշտոնական փաստաթուղթ, որը կարող է օգտագործվել հարկերի հաշվեգրման ժամանակ, երբ առկա են  վեճեր հարկման բազայի չափի վերաբերյալ: 


 

<<Կոստ Կոնսալտ>> ընկերության գնահատողներն իրականացրել են բազմաբնույթ և բազմաթիվ գնահատման աշխատանքներ առուվաճառքի գործարքներ իրակնացնելու նպատակով, և մեր գնահատման հաշվետվությունները օգտագործվել են տարբեր գործառույթների համար տվյալ գնահատման նպատակին համապատասխան: