appraisal & real estate consulting

underline

Գնահատում հավատ. կառավարման համար


Գնահատում հավատարմագրային կառավարման հանձնելու նպատակով


Գույքի հավատարմագրային կառավարման պայմանագրով մեկ կողմը (կառավարման հիմնադիրը) որոշակի ժամկետով գույք է հանձնում մյուս կողմի (հավատարմագրային կառավարչի) հավատարմագրային կառավարմանը, իսկ մյուս կողմը պարտավորվում է այդ գույքի կառավարումն իրականացնել ի շահ կառավարման հիմնադրի կամ նրա նշած անձի (շահառուի): Գույքը հավատարմագրային կառավարման հանձնելը չի հանգեցնում հավատարմագրային կառավարչին դրա նկատմամբ սեփականության իրավունքի փոխանցման:


Հավատարմագրային կառավարիչն իրավունք ունի գույքի հավատարմագրային կառավարում իրականացնելիս այդ գույքի նկատմամբ, հավատարմագրային կառավարման պայմանագրին համապատասխան և ի շահ շահառուի, կատարել ցանկացած իրավաբանական ու փաստացի գործողություններ: Գույքի հավատարմագրային կառավարմանն ուղղված առանձին գործողությունների նկատմամբ օրենքով կամ պայմանագրով կարող են նախատեսվել սահմանափակումներ:


Հավատարմագրային կառավարման օբյեկտ կարող են լինել անշարժ գույքի առանձին տեսակներ, արժեթղթեր, ոչ փաստաթղթային արժեթղթերով հավաստված իրավունքներ, բացառիկ իրավունքներ և այլ գույք: Հավատարմագրային կառավարման հանձնելու գործընթացի տարբեր փուլերում անկախ գնահատումը և համապատասխան գնահատման հաշվետվության առկայությունը կառավարման հիմնադրին հնարավորություն է ընձեռում տեղեկացված լինել հավատարմագրային կառավարչի կողմից իրականացվող կառավարման գործընթացի արդյունավետության մասին: Վերջինս ապահովում է բոլոր կողմերի շահերի պահպանումը:

 

<<Կոստ Կոնսալտ>> ընկերության գնահատողներն իրականացրել են բազմաթիվ և բազմաբնույթ գնահատման աշխատանքներ հավատարմագրային կառավարման գործընթացների կազմակերպման նպատակով, և մեր գնահատման հաշվետվություններն օգտագործվել են տարբեր գործառույթների համար տվյալ գնահատման նպատակին համապատասխան: