appraisal & real estate consulting

underline

Գնահատում ներդրումային որոշումների համար


Գնահատում ներդրումային որոշումներ կայացնելու նպատակով

Ներդրումային որոշումներ կայացնելու նպատակով գնահատում իրականացնելիս, չափազանց կարևոր է  գնահատման առաջադրանքին և գնահատման գործառույթին տեղեկանալով հասկանալ գնահատողին առաջադրված բոլոր խնդիրները: Տվյալ գործառույթի համար գնահատումը հիմնականում իրականացվում է պատվիրատուի կողմից առաջադրված ներդրումային նախագծի դրույթներին համապատասխան, սակայն լինում են այնպիսի իրավիճակներ, երբ տվյալ ներդրումային նախագծի մշակումը հանձնարարվում է գնահատողին: Նման դեպքերում նախագծի մշակումը պետք է իրականացվի հիմք ընդունելով լավագույն և առավել արդյունավետ օգտագործման սկզբունքը: Ներդրումային նախագծերի մշակման ժամանակ գնահատողը պետք է հաշվի առնի ներդրումային հիմնական գործոնները` ռիսկերը և եկամտաբերությունը. որքան բարձր են ներդրումային ռիսկերը, այնքան բարձր պետք է լինեն ակնկալվող եկամուտները: Գնահատման հաշվետվությունում պետք է արտացոլվեն պատվիրատուի կողմից առաջադրված հարցերի բոլոր պատասխանները` ներդրումային ռիսկերը, ներդրումների վերադարձելիության ժամանակահատվածները, նախագծի իրականացման համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցները, նախագծի վերլուծական նյութերը, նախագծի թերի և արդյունավետ կողմերի բացահայտումը, նախագծի եկամտաբերությունը և այլն: Ներդրումային նախագծերի կենսունակության հիմնական նախապայմաններից են՝ համապատասխանությունը տվյալ ներդրողի ներդրումային քաղաքականությանը և մարտավարական նպատակներին, որոնք հանդիսանում են տվյալ ներդրողի տնտեսական գործունեության արդյունավետության երաշխիքները: Ներդրումային նախագծերի գնահատման մեթոդները տարբեր են, քանզի վերջիններս տարբերվում են միմյանցից գործունեության ոլորտներվ, ներդրումների չափով, ժամկետներով, ինչպես նաև կանխատեսվող արդյունքներով: Այն հանգամանքը, որ նախագծերի դրամական հոսքերի շարժը դիտարկվում է կանխատեսվող երկարաժամկետ փուլերի համար, բարդացնում է նախագծերի արդյունավետության գնահատման գործընթացը: Նախագծերի արդյունավետության գնահատման ժամանակ ցանկացած անճշտություն հանգեցնում է զգալի ֆինանսական ռիսկերի և կորուստների: Կառավարչական ճիշտ որոշումները ձեռնարկությանը եկամուտ են ապահովում, իսկ սխալ որոշումները կարող են հանգեցնել անդառնալի կորուստների: Ցանկացած ղեկավարի հիմնական  խնդիրն է ձեռնարկության ներդրումային արժեքի աճի ապահովումը՝ մասնակցության աճ շուկայում, ներդրողներին կայուն եկամտի ապահովում և այլն: Հետևաբար` ցանկացած ընկերության հեռանկարներն ուղղակիորեն պայմանվորված են ներդրումային արժեքի իրատեսական գնահատումով: Ներդրումային նախագծերի արդյունավետության գնահատումը հնարավորություն է ընձեռում մի քանի նախագծային տարբերակներից ընտրելու առավել արդյունավետը, կատարելագործելու ներդրումային ծրագրերը և նվազագույնին հասցնելու ներդրումային ռիսկերը:

  

<<Կոստ Կոնսալտ>> ընկերության գնահատողներն իրականացրել են բազմաթիվ և բազմաբնույթ ներդրոււմային նախագծերի գնահատման աշխատանքներ, և մեր գնահատման հաշվետվություններն օգտագործվել են տարբեր գործառույթների համար տվյալ գնահատման նպատակին համապատասխան: