appraisal & real estate consulting

underline

Հիմնական միջոցների վերագնահատում


Հիմնական
միջոցների վերագնահատում հաշվապահական հաշվառման նպատակով

Հիմնական միջոցների վերագնահատումը իրականացվում է հիմնական միջոցների արժեքները իրական շուկայական ցուցանիշներին համապատասխանեցնելու նպատակով: Հիմնական միջոցների արժեքների անհամապատասխանությունը շուկայական ցուցանիշներին խեղաթյուրում է վերջիններիս իրական արժեքների մասին պատկերացումները և արդյունքում, սխալ են հաշվարկվում ամորտիզացիոն պահումների գումարները, հաշվեկշռային արժեքները և հարկման բազան: Ձեռնարկության հիմնական միջոցների վերագնահատումը թույլ է տալիս իրականացնել հիմնական միջոցների արժեքների արդյունավետ կառավարում, հաշվապահական հաշվառման մեջ արտացոլված հիմնական միջոցների արժեքները համապատասխանեցնել շուկայական արժեքներին և արդյունավետ կազմակերպել դուրս գրվող հիմնական միջոցների փոխարինումը: Ձեռնարկության հիմնական միջոցների վերագնահատումը հնարավորություն է ընձեռում առավել ճշգրիտ ծրագրավորել ձեռնարկության գործունեությունը` հիմնվելով հիմնական միջոցների արժեքի մասին հավաստի տվյալների վրա, օպտիմիզացնել հարկային պարտավորությունների կատարումը, մեծացնել ընկերության կանոնադրական կապիտալը, ինչը հետագայում կհեշտացնի վարկային ռեսուրսների ներգրավումը: Հետզհետե ավելանում են այն ձեռնարկությունները, որոնք արտացուլում են հիմնական միջոցները հաշվապահական հաշվեկշռում  իրական շուկայական արժեքով: Մի շարք ձեռնարկություններ տիրապետում են անհատույց  օգտագործման պայմանագրերով իրենց հանձնված գույքին, սեփական ուժերով ստեղծված գույքին, գույքագրման ընթացքում հայտնաբերված գույքին, նման դեպքերում գույքի գնահատման հաշվետվությունը կարող է ծառայել որպես պաշտոնական փաստաթուղթ գույքը նույնականացենելու և հաշվառելու նպատակով: Հիմնական միջոցների արտացոլումը իրական շուկայական արժեքներով պայմանավորված է ներդրողների ներգրավման գործընթացների պահանջներով, ինչպես նաև հաշվապահական հաշվառման համաշխարհային պրակտիկայով: Հաճախ հաշվեկշռային արժեքը մի քանի անգամ զիջում է իրական շուկայական արժեքին: Նման իրավիճակներում ձեռնարկության հաշվեկշիռը ճիշտ չի արտացոլում է տվյալ իրավաբանական անձի իրական ֆինանսական դրությունը, և արդյունքում պոտենցիալ ներդրողը չի կարողանում արագ կողմնորոշվել ներդրումներ իրականացնելու վերաբերյալ, ուստի ձեռնարկության հասանելիությունը ներդրումային կապիտալին դժվարանում է: Նման իրավիճակներում միջոցների վերագնահատումն անկախ գնահատողի կողմից արդյունավետ լուծում է հանդիսանում: Չվերագնահատված հիմնական միջոցների արժեքը ճիշտ չի արտացոլում ձեռնարկության հիմնական կապիտալի իրական արժեքը: 
Անկախ գնահատող կազմակերպության կողմից իրականացվող հիմնական միջոցների վերագնահատման աշխատանքները ներառում են նաև մի շարք խորհդրդատվական ծառայություններ՝ գույքագրման և հաշվապահական հաշվառման կարգերի, ֆինանսների և հարկման տեսանկյունից օպտիմալ մոդելների մշակման և այլն: Հիմնական միջոցների գնահատումը շուկայական արժեքով ունի մի շարք առավելություններ: Առաջին հերթին դա նպաստում է հաշվապահական հաշվառման տվյալների հավաստիության և թափանցիկության բարձրացմանը և թույլ է տալիս բոլոր շահագրգիռ անձանց  /հարկային և այլ պետական մարմիններին, բաժնետերերին և փայատերերին, վարկատուներին, ներդրողներին/ ձեռնարկության հաշվեկշռի վերլուծության հիման վրա համապատասխան պատկերացում կազմել նրա ակտիվների և դրանց իրական արժեքի մասին: Տիրապետելով ձեռնարկության ակտիվների իրական շուկայական արժեքին, շահագրգիռ անձը /օրինակ` պոտենցիալ ներդրողը/ կարող է հեշտությամբ հաշվարկել ընկերության կապիտալիզացիան և հեշտությամբ ներդրումային որոշում կայացնել: Հաշվապահական հաշվառման մեջ ակտիվների արտացոլումը իրական շուկայական արժեքներով վստահություն է առաջացնում ընկերության կառավարման նկատմամբ, որը իր հերթին ապահովում  է ընկերության թափանցիկությունը պոտենցիալ գործընկերների առջև: Երկրորդ` հիմնական միջոցների վերագնահատումը շուկայական արժեքներով օբյեկտիվ կողմնորոշիչներ է տալիս ձեռնարկության թոփ-մենեջերներին և թույլ է տալիս նրանց բարելավելու ակտիվների կառավարման որակը և միավորելու կառավարչական, հարկային և հաշվապահական հաշվառումը, ինչն էլ իր հերթին կնպաստի ձեռնարկության կառավարման արդյունավետությանը: Հիմնական միջոցների վերագնահատումը կարող է էապես ազդել ձեռնարկության ակտիվների արժեքի վրա և զգալիորեն ավելացնել այդ ցուցանիշը, ինչը դրականորեն կգնահատվի և վարկատու բանկերի, ձեռնարկության գործընկերների և ներդրողների կողմից:

 

<<Կոստ Կոնսալտ>> ընկերության գնահատողներն իրականացրել են բազմաթիվ և բազմաբնույթ հիմնական միջոցների վերագնահատման աշխատանքները հաշվապահական հաշվառման նպատակով, և մեր գնահատման հաշվետվություններն օգտագործվել են տարբեր գործառույթների համար տվյալ գնահատման նպատակին համապատասխան: