appraisal & real estate consulting

underline

Վնասի գնահատում


Գնահատում
պատճառված վնասի և փոխհատուցման չափը որոշելու նպատտակով

Պատճառված վնասը պայմանավորված է այն ծախսերով, որոնք անձը, ում իրավունքները խախտված են, պետք է կատարի խախտված իրավունքները վերականգնելու համար, ինչպես նաև նրա գույքի կորուստը և վնասը /իրական վնաս/ ինչպես նաև չստացված եկամուտները, որոնք այդ անձը կստանար քաղաքացիական շրջանառության սովորական պայմաններում, եթե նրա իրավունքները չխախտվեին: Քաղաքացիների և ձեռնարկությունների գույքին պատճառված վնասի արժեքի օբյեկտիվ գնահատումը չափազանց կարևոր է հասարակաության իրավական և տնտեսական զարգացման բոլոր փուլերում:

 

<<Կոստ Կոնսալտ>> ընկերության գնահատողներն իրականացրել են բազմաթիվ և բազմաբնույթ գնահատման աշխատանքներ պատճառված վնասի արժեքի և փոխհատուցման չափը որոշելու նպատտակով, և մեր գնահատման հաշվետվություններն օգտագործվել են տարբեր գործառույթների համար տվյալ գնահատման նպատակին համապատասխան: