appraisal & real estate consulting

underline

Գնահատում բաժնետոմսեր թողարկելիս


Գնահատում բաժնետոմսերի լրացուցիչ թողարկում իրականացնելու նպատակով


Արժեթղթերի լրացուցիչ թողարկումը ներկայումս հանդիսանում է ներդրումների ներգրավման առավել արդյունավետ տարբերակներից մեկը: Զարգացած ֆինանսական շուկա ունեցող երկրներում գործարարները նախապատվություն են տալիս ոչ միայն իրական, այլ նաև պորտֆելային ներդրումներին: Արժեթղթերի լրացուցիչ թողարկում իրականացնելիս ձեռնարկությանը պետք է պոտենցիալ ներդրողներին ներկայացնի ընկերության ակտիվների գնահատման վերաբերյալ մանրամասն հաշվետվություն: Տվյալ գնահատման հաշվետվությունը պետք է ներառի հիմնավոր և իրատեսական տեղեկատվություն ձեռնարկության նյութական և ոչ նյութական ակտիվենրի արժեքի վերաբերյալ: Արժեթղթերի լրացուցիչ թողարկման հնարավորությունը պայմանավորված է ընկերության ակտիվենրի գրագետ և պատշաճ իրականացված գնահատման աշխատանքներով, և գործող իրավական ակտերի դրոււյթներին համապատասխան կազմված գնահատման հաշվետվության առկայությամբ:

 

 

<<Կոստ Կոնսալտ>> ընկերության գնահատողներն իրականացրել են բազմաթիվ և բազմաբնույթ գնահատման աշխատանքներ բաժնետոմսերի լրացուցիչ թողարկում իրականացնելու նպատակով, և մեր գնահատման հաշվետվություններն օգտագործվել են տարբեր գործառույթների համար տվյալ գնահատման նպատակին համապատասխան: